طنز؛ اول مهر یعنی چی؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید